Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, zasady i sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego Englybook (zwanego dalej “Sklepem Internetowym”), dostępnego pod adresem internetowym www.englybook.pl, prowadzonego jest przez Martę Patkowską-Dudziak pod firmą Engly wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

§ 2

Definicje

 1. Klient – podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 2. Sprzedawca – Marta Patkowska-Dudziak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Engly, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8322000599 , REGON 381217052 , będąca właścicielem Sklepu Internetowego; e-mail: kontakt@engly.pl
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.englybook.pl
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Morska 59, 62-080 Lusówko
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt[at]engly.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 511287470
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 64102040270000120218320152
 5. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą w dn. pn-pt, w godzinach 9-17.
 7. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez fanpage Engly na Facebooku.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Urządzenie z dostępem do sieci internetowej
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. Włączona obsługa plików cookies

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych, są to ceny brutto.
 4. Materiały zakupione w Sklepie Internetowym Kupujący otrzyma na podany przy składaniu zamówienia adres mailowy.
 5. Materiały zostały opracowane i napisane przez Martę Patkowską-Dudziak i są jej własnością. Po zakupieniu, klient może wykorzystać materiały tylko i wyłącznie na użytek własny. Klient może korzystać z nich na swoich zajęciach lub w domu. Materiały nie są przeznaczone do użytku komercyjnego. Zabrania się rozpowszechnianie materiałów oraz publikowania ich w internecie.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Dodać wybrane produkty do Koszyka
 2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia
 3. Potwierdzić zamówienie
 4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie

Po złożeniu zamówienia i dokonanej wpłacie na podany adres e-mail przesyłana jest wiadomość e-mail z linkiem do pobrania zakupionego Englybooka. Produkt można pobrać dwa razy, a link jest aktywny w ciągu 365 dni od daty zakupu.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. W Sklepie Internetowym można zakupić wyłącznie materiały cyfrowe, które dostarczane są na adres mailowy podany w formularzu zamówienia. W celu otwarcia pliku, wymagane jest oprogramowanie które pozwoli na otwarcie pliku PDF, dostępne np. pod adresem www.adobe.com
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  2. Płatności elektroniczną za pomocą systemu Przelewy24
 3. Na adres mailowy podany w formularzu zamówienia Klient otrzymuje fakturę, która generowana jest automatycznie.

§ 8

Warunki reklamacji/zwrotów

 1. Materiały cyfrowe zakupione poprzez Sklep Internetowy nie podlegają zwrotowi.
 2. Kupujący ma prawo dokonać reklamacji produktu wyłącznie w przypadku niezgodności produktu z opisem lub z umową.
 3. Nie uważa się niezgodność produktu z umową w sytuacji, gdy Kupujący nie może odczytać pliku z materiałami ze względu na niespełnienie przez niego wymagań, o których mowa w § 4
 4. Kupujący, który chce skorzystać z uprawnień reklamacji zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną, załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową („reklamacja”).
 5. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z fakturą (rachunkiem uproszczonym)
 6. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady produktu lub wymienić produkt na nowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Sprzedawcy.

§ 9

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży i nie są wykorzystywane w celach marketingowych
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 10

Zgłaszanie naruszenie praw

 1. W przypadku, gdy Klient, lub inna osoba korzystająca ze strony Sklepu Internetowego, zauważy, że treść publikowana na stronie narusza ich prawa, dobra osobiste, a także zasady uczciwej konkurencji, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu drogą elektroniczną – wysyłając wiadomość na adres elektroniczny kontakt@engly.pl
 2. Powiadomiony o potencjalnym naruszeniu Sprzedawca, w trybie natychmiastowym podejmuje działania, których celem jest usunięcie, ze strony Sklepu Internetowego, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Polityka prywatności Sklepu Englybook

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane udostępnione przez użytkownika w obrębie sklepu Englybook, jest Marta Patkowska-Dudziak.

2. Użytkownicy ww. sklepu mogą nawiązać kontakt z administratorem poprzez:

 • wysłanie prywatnej wiadomości poprzez fanpage Engly
 • umieszczenie komentarza pod postami na fanpage’u
 • email na adres: kontakt[at]engly.pl

3. Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu zrealizowania zakupu, w tym do wystawienia i przesłania użytkownikowi dokumentów dokumentujących zakup (np. faktury)

4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator nie monitoruje danych użytkowników, nie analizuje ich, nie udostępnia oraz nie wykorzystuje w celach marketingowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania zakupu.

6. Użytkownikowi ma prawo do:

– zażądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu

7. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Odwiedź także platformę Engly.pl z darmowymi ćwiczeniami online Engly.pl